نظر سنجي
نمره شما درباره عملكرد و روش گلخانه بنفشه طلايي در سال 1393 چيست ؟
  • ضعيف
  • متوسط
  • خوب
  • عالي